บริการวิชาการให้ความรู้เรื่อง การป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า แก่พระภิกษุ วัดย่านซื่อ ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ