สัมภาษณ์คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)เข้าสู่ตำแหน่ง พนักงานกระทรวงสาธารณสุขสายสนับสนุน กรณีมีเหตุพิเศษ