ประชุมคณะทำงานด้านวิเทศสัมพันธ์ เพื่อติดตามการจัดอบรมพัฒนาอาจารย์ขอทุนวิจัยต่างประเทศเเละเเสวงหาความร่วมมือด้านวิชาการกับต่างประเทศ ผ่านการประชุมออนไลน์ทาง Video Conference