กระบวนการพิจารณาและให้ข้อเสนอเชิงนโยบายระบบเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพภาคใต้ประเด็นความมั่นคงทางอาหารตามแนวทางเกษตรกรรมยั่งยืนในภาคใต้เพื่อนำร่างข้อเสนอเข้าสู่การพิจารณาในงานสร้างสุขภาคใต้ ๒๕๖๔