มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อ อินโฟกราฟฟิค (Infographic) แบบมืออาชีพด้วยโปรแกรม นำเสนออย่างง่าย