นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ชั้นปีที่ ๒ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาดูงานการควบคุมและป้องกันแมลงนำโรคที่เกี่ยวข้องทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม