เป็นวิทยากรกระบวนการการเสริมสร้างความฉลาดรู้ทางสุขภาพและความสามารถในการจัดการสุขภาพของประชาชนและชุมชนที่ยั่งยืนแก่แกนนำชุมชน