โครงการ:ให้ความรู้ฝึกทักษะด้านความปลอดภัยทางน้ำและ 5 ย ปลอดภัย ใส่ใจป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า