ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการชำนาญการพิเศษ และเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งระดับชำนาญการของสถาบันพระบรมราชชนกโดยผ่านระบบ Video Conference