สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย