โครงการนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์สาธารณสุขชุมชน ๓หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตสาขาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓