มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกทุนสนับสนุนแก่นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-๑๙