กิจกรรมทำบุญสร้างความดีตามวิถีวัฒนธรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔