ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานก่อสร้างอาคารเรียนเป็นอาคารเรียน คสล.๘ ชั้น งวดที่ ๗ งวดที่ ๘ งวดที่ ๙ และงวดที่ ๑๐ งวดสุดท้าย