ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งระดับชำนาญการ ของสถาบันพระบรมราชชนก โดยผ่านระบบ Video Conference