ร่วมต้อนรับและสังเกตการณ์การประชุมคณะกรรมการสมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดตรัง