ประชุมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการขอทุนวิจัยต่างประเทศและสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศในด้าน วิชาการวิจัย และนวัตกรรม ผ่านการประชุมออนไลน์ทาง Video Conference