สังเกตการณ์การปรึกษาหารือการดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิตกับวิทยาลัยในเครือข่ายคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์