ประชุมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการขอทุนวิจัยต่างประเทศและสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศในด้านวิชาการวิจัย และนวัตกรรมผ่านการประชุมออนไลน์ ทางระบบ Video Conference