พิธีมอบเสื้อภาคสนาม และให้เกียรติบรรยายพิเศษในการเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพสาธารณสุขชุมชนแก่นักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน