โครงการจัดทำข้อสอบความรู้รวบยอดด้านสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ระดับปริญญาตรี และระดับต่ำกว่าปริญญาตรีของสถาบันพระบรมราชชนกประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓