พิธีมอบเครื่องแบบปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม