ประชุมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้ HIA ในการประเมินเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะ