นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาทันตสาธารณสุขชั้นปีที่​ ๓ ศึกษาดูงานระบบงานทันตสาธารณสุข