ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์