สังเกตการณ์การตรวจบำรุงรักษาทำความสะอาดและกำจัดวัชพืชบริเวณหม้อแปลงไฟฟ้าภายในวิทยาลัยเพื่อความปลอดภัยแก่บุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัย