โครงการพัฒนาทักษะการเผยแพร่ผลงานวิชาการสัมมนาวิชาการ เวทีวิชาการ วสส.ตรัง ครั้งที่ ๘