ร่วมต้อนรับชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา คณะครู นักเรียน โรงเรียนวรนารีเฉลิมและโรงเรียนนาทวี จังหวัดสงขลา