มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีแก่ผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยโครงการพัฒนาทักษะการเผยแพร่ผลงานวิชาการสัมมนาวิชาการ เวทีวิชาการ วสส.ตรัง ครั้งที่ ๘