นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุขชั้นปีที่​ ๓ ศึกษาดูงานการดำเนินงานทันตสาธารณสุขในกลุ่มผู้บกพร่องในการมองเห็น​