บรรยายเรื่องแผนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสาธารณสุข ๒๐ ปี โครงการปฐมนิเทศและสัมมนาร่วม "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" ประจำปีงบประมาณ​ ๒๕๖๔