บรรยายเรื่องสมรรถนะวินัยข้าราชการควรรู้จิตบริการของข้าราชการแนวคิดเชิงบวกเพื่อการสร้างสรรค์งานการดำรงตนในศตวรรษที่ ๒๑โครงการปฐมนิเทศและสัมมนาร่วม "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" ประจำปีงบประมาณ​ ๒๕๖๔