ประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษา "วิจัย นวัตกรรม สู่เวทีระดับชาติ และนานาชาติ" ผ่านระบบออนไลน์ระบบ Video Conference