ต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมจากทางเทศบาลตำบลควนธานีในโอกาสที่เทศบาลตำบลควนธานีขอความอนุเคราะห์ และขอสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกใช้ห้องประชุม