นำเสนอในหัวข้อ "ประสิทธิผลของโปรแกรมบุคคลต้นแบบในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรม ความปลอดภัยและลดความเสี่ยงทางสุขภาพจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในสวนส้มโชกุนอำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่”