โครงการสัมมนาวิชาการผลการฝึกประสบการณ์สาธารณสุขชุมชน ๓หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนชั้นปีที่ ๓