ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษา "วิจัย นวัตกรรม สู่เวทีระดับชาติและนานาชาติ” ผ่านระบบ Virtual platform conference