บรรยาย ในการประชุมการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง เชิงปฏิบัติการ CQI, R2R, RM, Translation Science นำความรู้หน้างานไปประยุกต์ใช้จริง