ประชุมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบและเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา ระดับหลักสูตร และคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ผ่านระบบออนไลน์ Video Conference