ประชุมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบและเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา ระดับหลักสูตร และคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓