ประชุมคณะกรรมการด้านกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์