ประชุมออนไลน์ผ่าน Video Conferenceเพื่อวางแผนโครงการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาด้าน กิจกรรมกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ