นำเสนอผลการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ในกิจกรรมการประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๔