ประชุมเชิงปฏิบัติการ community based- disaster assessment ผ่านระบบ zoom online