กิจกรรมตรวจสุขภาพนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง (รอบที่ ๑)