มอบเกี่ยรติบัตรแก่นักศึกษาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการใช้บริการห้องสมุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “วันรักการอ่าน”