โครงการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษา "วิจัย นวัตกรรม สู่เวทีระดับชาติ และนานาชาติ”