ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยในการใช้กระบวนการจิตตปัญญาศึกษา