ประชุมเตรียมความพร้อมในการบันทึกข้อมูลด้านวิจัยในระบบสารสนเทศและจัดทำคู่มือวิจัยคณะสาธารณสุขศาตร์และสหเวชศาสตร์ ผ่านระบบ Video conference