มอบอินทผาลัมแก่คณาจารย์ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ที่นับถือศาสนาอิสลามเนื่องในช่วงเทศกาลถือศีลอด เดือนรอมฎอน